Driftsopgaver

Principper for Rundhøj Ejerlaugs daglige arbejder er, som udgangspunkt, at vedligeholde og forny arealerne rundt om hele bebyggelsen.

Det arbejde, som udføres af de ansatte i Rundhøj Ejerlaug omfatter bl.a.:

1. Græsslåning.

Samtlige græsarealer slås i perioden fra april til oktober, der bruges ca. 4 mandedage pr. uge Grene og blade fjernes fra plænerne i marts/april. Det er på havesiden udenfor yderste fliserække langs bygningerne.

2. Klipning af hække.

Hækkene klippes i perioden fra medio juni og indtil medio november, op til 3 gange/sæson. Plantning af nye hække sker fra september og indtil frost. Det er på havesiden udenfor yderste fliserække langs bygningerne.

3. Opsamling af papir mv.

Der opsamles papir med videre minimum 3 gange om ugen. I januar samles fyrværkeri op på hele arealet.

4. Beskæring og foryngelse af prydbuske.

Foregår flere perioder om året, alt efter type af buske, men gerne forår og efterår ellers efter blomstring. Det er på havesiden udenfor yderste fliserække langs bygningerne.

5. Ukrudtsbekæmpelse.

Foregår i hele vækstsæson altså fra marts til november og ellers efter vejrforhold. Der benyttes manuel lugning og kultivering, sprøjtning og eventuelt gasbrænder. Det er på havesiden udenfor yderste fliserække langs bygningerne.

6. Rengøring af sandkasser.

Samtlige sandkasser rengøres 2 gange årligt i april/maj og oktober/november. Hvis nødvendigt udskiftes sandet også om foråret.

7. Vilde blomster.

Såning og tilberedning af såbed efter frost i foråret. Det er primært enårige blandinger der bruges, de smider frø, men normalt eftersår vi med ekstra frø.

8. Fejning af parkeringslommer.

Der fejes for sand og blade 2 gange om året i april/maj og november/december. Dette koordineres med de enkelte bestyrelser i ejer og bolig foreninger. Så der er mindst ulempe for beboerne og gartnerne.

9. Klipning af læbælter.

Dette er specielt over mod junovej, hvor der klippes og beskæres i henhold til Hegnsloven. Foregår normalt i december til marts. Dette pkt. er specielt fordi der har været nogle sager.

10. Beskæring og rengøring ved regnvandsbassin.

Foregår helst når der er frostvejr så kan der klippes tagrør og nedskæres pilekrat.

11. Fældning og opstamning af træer.

Det foregår så vidt muligt om vinteren når der ikke er blade på de løvfældende træer. Det er specielt træer som kan være til fare for at vælte ved stormvejr. I samarbejde med beboer-forening, ejerforening og gartnere, hvis træerne tager meget udsyn De afskårne grene og toppe flises og flisen genanvendes hvor den kan gøre nytte.

12. Vinterberedskab.

Snerydning og saltning gøres efter behov og ifølge politivedtægten på området. Selve vagtordningen er fra 15. november til 15. marts, men kan forlænges efter behov. På stierne. Det er på havesiden udenfor yderste fliserække langs bygningerne. På forsiden af bygningerne påhviler det grundejeren/bolig-foreningen.

13. Etablering af nye anlæg eller ændringer af eksisterende.

Bolig-og ejerforeningerne kan 1 gang om året sende ansøgning til Ejerlaugets bestyrelse med ansøgning om nye tiltag. Såfremt budgettet tillader det, og det kan passes ind i den øvrige vedligeholdelse, vil ansøgningen blive vurderet.

14. Alle ønsker om ændringer eller inddragelse af fællesarealer.

Skal ansøges om hos den siddende bestyrelse og om nødvendigt godkendes på førstkommende General-forsamling, såfremt det kræver vedtægtsændringer. Herunder skal det klargøres om, hvem der har en eventuel forpligtigelse af vedligeholdelse og hvad det indebærer for Ejerlaug/ejer.

15. Børnegården Rundhøj.

Vi har en aftale med Børnegården Rundhøj om at passe deres grønne områder. Opsamling af affald på matrikel, 2 til 3 gange ugentligt. Græsklipning af deres plæne. Hækkeklipning af hæk 1 til 2 gange årligt. Ukrudtsbekæmpelse i bede og på arealet 1 gang månedligt i vækstsæsonen. Vinterberedskabet på areal.

16. Holme-Lundshøj Fjernvarme og pumpestation.

Græsklip og hækkeklip. Ukrudts bekæmpelse samt beskæring og foryngelse af buske og læbælte mod vej. Fejning og sugning af blade og sand på parkerings areal. Vinterberedskab.