Generalforsamling

Generalforsamlingen er Ejerlaugets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlems sidst opgivne adresse.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 7 uger før generalforsamlingen, således at forslaget kan optages på dagsordenen.


Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning eller når mindst 1/5 af de eksisterende stemmer fremsætter skriftlig begæring herom, indeholdende motiveret dagsorden. Indkaldelsen hertil skal ske senest 14 dage efter begæringens fremsættelse, og med det efter vedtægterne kortest mulige varsel.

Forslag til behandling på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling skal være fremlagt til eftersyn for medlemmerne på selskabets kontor, senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant for hver.
  6. Valg af revisor.
  7. Fastsættelse af kontingent for det regnskabsår, hvori generalforsamlingen afholdes.
  8. Eventuelt.

Afstemning

Hvert medlem af Ejerlauget har 1 stemme pr. påbegyndt 1.000 kvadratmeter etageareal, inkl. parterre og fritliggende garage, vedkommende ejer i Rundhøj området. Er medlemmet er en boligforeningsafdeling, en ejerforening, en institution m.f. Medlemmet udpeger en repræsentant bemyndiges til at stemme på medlemmets vegne. Stemmeretten kan udøves ved fuldmagt; dog kan ingen møde ifølge fuldmagt for mere end en ejendom. De nærmere regler kan findes i Ejerlaugets vedtægter.


Bestyrelsen

Bestyrelsen - der består af 5 personer - vælges på generalforsamlingen. Valget opdeles i tre grupper:

Gruppe 1: Består af andelshavere, der er ejerlejlighedsforeninger eller ejere af udlejningsejendomme. Gruppe 1 vælger to medlemmer til bestyrelsen.

Gruppe 2: Består af andelshavere der er almene boligorganisationer og almene boligselskaber. Gruppe 2 vælger to medlemmer til bestyrelsen.

Gruppe 3: Består af andelshavere fra Gruppe 1 og Gruppe 2 samt øvrige andelshavere der ikke er omfattet af Gruppe 1 og 2. Gruppe 3 vælger et medlem til bestyrelsen.